• Zatrzymać starzenie, ulepszyć człowieka

  Ewa Paździorko
 • Inni ale tacy sami, czyli lekcja integracji na żywo

  Ewa Paździorko
 • Alternatywna komunikacja niepełnosprawnych dzieci

  Ewa Paździorko
 • Skazana na syna, uwięziona w autyzmie

  Ewa Paździorko
 • Uczą młodzież z Aspergerem, jak poruszać się w świecie

  Ewa Paździorko
 • Niepełnosprawni artyści z nową sztuką

  Ewa Paździorko
 • O przyszłość naszych dzieci musimy zadbać sami

  Ewa Paździorko
 • AUtenTYcZni My. Niepełnosprawni debiutują w teledysku

  Ewa Paździorko
 • Nie ma sukcesu bez życzliwości

  Ewa Paździorko
 • Na szczytach samodzielności, czyli wymarzone ferie niepełnosprawnych

  Ewa Paździorko

O sobie

Dopiero wiara w równość czyni nas ludźmi - Leszek Kołakowski