• Alternatywna komunikacja niepełnosprawnych dzieci

  Ewa Paździorko
 • Skazana na syna, uwięziona w autyzmie

  Ewa Paździorko
 • Uczą młodzież z Aspergerem, jak poruszać się w świecie

  Ewa Paździorko
 • Niepełnosprawni artyści z nową sztuką

  Ewa Paździorko
 • O przyszłość naszych dzieci musimy zadbać sami

  Ewa Paździorko
 • AUtenTYcZni My. Niepełnosprawni debiutują w teledysku

  Ewa Paździorko
 • Nie ma sukcesu bez życzliwości

  Ewa Paździorko
 • Na szczytach samodzielności, czyli wymarzone ferie niepełnosprawnych

  Ewa Paździorko
 • Pierwsze samodzielne ferie

  Ewa Paździorko
 • "Przybieżeli do Betlejem" w wersji bez słów

  Ewa Paździorko
Poleć innym:

O sobie

Ten blog ma posłużyć prawdziwemu równemu traktowaniu osób niepełnosprawnych w Polsce. Bo jak napisał Leszek Kołakowski "Dopiero wiara w równość czyni nas ludźmi".