• W sztuce nie ma barier. Niepełnosprawni artyści w finale ogólnopolskiego konkursu teatralnego

  Ewa Paździorko
 • Oddzielmy edukację od polityki, pozwólmy decydować ekspertom

  Ewa Paździorko
 • Alternatywna komunikacja niepełnosprawnych dzieci

  Ewa Paździorko
 • Skazana na syna, uwięziona w autyzmie

  Ewa Paździorko
 • Uczą młodzież z Aspergerem, jak poruszać się w świecie

  Ewa Paździorko
 • Niepełnosprawni artyści z nową sztuką

  Ewa Paździorko
 • O przyszłość naszych dzieci musimy zadbać sami

  Ewa Paździorko
 • "Przybieżeli do Betlejem" w wersji bez słów

  Ewa Paździorko
 • Najważniejsze, że ciągle jest z nami

  Ewa Paździorko
 • Ludzie jak z bajki

  Ewa Paździorko

O sobie

Dopiero wiara w równość czyni nas ludźmi - Leszek Kołakowski